طراحی محله با رویکرد پیاده مداری- طرح شماره2

طراحی محله با رویکرد پیاده مداری- طرح شماره2

طراحی محله با رویکرد پیاده مداری- طرح شماره2

طراحی محله با رویکرد پیاده مداری / فایل سه بعدی اسکچاپ